عجیب چـیزهـا درمورد مـَن

تا به حال چالشی شرکت نکردم ( چون چیز جالبی برام نبوده که الان با 

یک چالش جالب اشنا شدم .) البته نکرده بودم چون الان میخوام 

شرکت کنم (: به دعـوت هـانا ی عزیـز ٬ که راه اندازی اصلی این چالش 

توسط فرد دیگه ایی صورت گرفته که برای اطلاعات بیشتر به اینجا برید


چنـد چیز عجیب در مورد مـن که البته ممکنِ تکراری بـاشه و یا حتی 

عجیب نب‍اشه برای کسی (:


۱. گورجه فرنگی ِ پخته ٬ کدوی پخته اصلا نمی خورم و دوست ندارمـ .

۲.وقتی شئ رو میخوام برای مدتی با دهنم نگهش دارم نمی تونم و سریع

حالت تهوع بهم دست میده و اگه از دهنم بیرونش نیارمـ حالم بهم میخوره .

۳. خیار خالی حالم و بهم میزنه  .

۴. اصلا مـاسه ی دریا رو نمی تونم تحمل کنم ٬ بوش وحشتناک بهم

حالت تهوع مـیده و اگه به لباسم مالیـده شه دیگه هیچی ٬ به خاطر همینه دریـا

رو خیلی کم دوستدارم مگر  دریـایی با ساحلِ سنگی که خوراک منه (:

۵. لبـاسام تو کمدم بایـد طبق اندازه ی قدیشون قرار داده بشه .

۶ .اصلا دوست ندارم کسی به وسایلام دست بزنه یا ازم قرض بگیره

فوبیآی این و دارم که گمش کنـه .

۷ . عاشق بوی چسب ٬ بنزین ٬ پاک کن فکتیس َم .

۸ . امکان نداره چادرمُ در بیارم و تاش نکنـم .

۹ . از خیسی متنفـرم ٬ ولی اگه کامل خیس بشم نـه .

۱۰ . اگر کسی لباسم و کثیف کنه دلم میـخاد خفش کنم ٬ برام مهم نیست 

کی میخاد بـاشه ‌.

۱۱ . وحشتناک بدم میـاد کسی رو تختمـ ٬ پتوم ٬ بالشتم بشینه . مگر اینکه

رو تختم چیزی به غیر از پتوم بندازمـ .

۱۲ . محـاله جایی بشینم و تمیزیش ُ چک نکنم .

۱۳ . خونه ایی به غیر از خونه ی خودمون ٬ مامانیم ٬ خالم ٬ هر جا بخوام

بخوابم باید ملآفه ی مخصوص خودم و بندازم .

۱۴ . نوشابه ٬ دلستر اصـلا دوست ندارم فقط دوغ محلی (:

۱۵. عاشق کله پاچم . بغیر از سیرابی که شکلشم بهم حالت تهوع میـده .

۱۶ . آرایش اصلا دوست ندارم و تا بحـال ارایش نکردم .

۱۷ . از دمـاغ ِ عمل شده اصلا اصلا خوشم نمـیاد .

۱۸ . موقع یِ خرید ِچیزی محالِ اسم تخفیف رو بـیارم .

۱۹ . تو حفظ کردن مطالب درسی حساسم ٬ اگه یک کلمه تو یک بند یادم 

بره دوباره از اول میخونم تمـام متنی رو که باید حفظ کنم .

۲۰ . هرشـب به اهدافم فکر می کنم و تـوی ذهنم زندگی آیندمُ ( آینده ایی 

که میخـوام ) زندگی میکنم ٬ مثـل ِ یک فیلـم 

۲۱ . نـداره (:

۲۲ . هرشب سوره هایی رو که دوست دارم رو میخونم و بعد میخوابم .

۲۳ . روی مرتبی اتاقم حساسـم .

۲۴ . موقع ی ِ دعوا همه چی یادم میره و می مونـم چی بگم .

۲۵ . عادتمِ سخت جمله بسازم و بگم و بنویسم ٬ در واقع جمله بندیِ چپه 

چوپه ایی دارم و این اصلا دست خودمـ نیست .

۲۶ . شاید سالی یکی دو بار لآک بزنم . احساس سنگینی به دستام میده .

۲۷. نـداره (:

۲۸ . شامپو و صابونم و بعد حمامم میارم تو اتاقم و توی ِ یک جعبه ی 

مخصوص ِ خودش میذارمـ .

۲۹ . بدون خوراکی باید بیای اتاقم . مگر اینکه مهمون داشته باشیم .

۳۰ . وسیله ایی که مالِ خودم نباشه  رو نمی تونم تو اتاقم تحمل کنم .

۳۱ . هنـوز که هنـ‌وز ِ با خودم جلوی اینه نقش کارکترایی رو که دوست 

دارم رو بازی می کنم و یا حتی مثل اونا لباس میپوشم و تو خونه برای

خودم اون نقش رو اجرا می کنم (:

۳۲ . اصلا فوتبال رو دوست ندارم و فقط از فوتبال یازده بازیکن و یک 

توپ میشناسم .

۳۳ . تو کشتن حشرات موزی بسیار مهارت دارم (: 

۳۴ . بچه بودم ملخ رو تو دستم نگه میداشتم اما الان اصلا .

۳۵ . اصلا لهجه ی شهرمو دوست ندارم و متنفرم که این مدلی حرف بزنم.

و تمـام ((:

 + همـه تون دعوتـین به ایـن چالـش (:


۳
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان