رفیق همیشگی ..

من چه جوری شکرت کنم ؟ چه جوری ازت ممنون باشم ! ممنونم که اینقد خوبی خدا (:

حلقه ایی بر گردنم افکنده دوست   می کشد هر جا که خاطر خواه اوست ♥

اره میام رفیق میآم راه های سخت ُ میام برای رسیدن به تو خدا ، میام چون تویی تنهآ 

دلیل آرامش روزآم . همه خوبیآی زندگیم از تو نشأت گرفته رفیق (:

ممنونم بخاطر همه چیزهایی که دارم و چیزهایی که ندارم (: من حتی نداشته ها رو 

دوست دارم . من هر چیزی رو که به تو ربط پیدا کنه رو دوست دارم (: 

تو از رگ گردن هم نزدیک تری و من اینُ حسش می کنم . ممنونم ازت بابت حسآی خوبم .

+ شکرت

+ الله هو الحافظُ و هو ارحم الراحمین (: 

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان