بی تو کویر خشکُ خالی َم ..

هـر چقدر خسته .. هر چقـدر سخـت .. اما نا امیدی نداریم مگـه نه رفیق ؟

اگر پا میشم بعد هر ویرانی وجودم ٬ اگـر نمیذارم خستگی وجودم رو 

ببلعـه .. اگر هسـتم .. فقط امـیدم تویی .. تویی خـدا .. اگر تلاش می کنم

قوی تـر باشـم ٬ دلیلم ٬ امـیدم تویـی .. گاهی تحـمل کردن برام سخـت میشه

گاهـی دلم میخوـاد نباشم نبینم .. امـا باز تویی دلیل هر بلنـد شدنمـ .

وقتی داغون ترینم ٬ وقتی دلم میخواد با سر برم تو دیـوار ٬ وقتی جواب

نمیگیرم ٬ وقتی حـالم افتـضاح تریـن میـشه .. وقتـی حوصله ی لبخـند 

زدن رو هم نـدارم ٬ وقتی دارم تمـام دلیل و منطـقی که تو سرمه رو از 

بیـن میبرم .. وقـتی تمـام مشکلاتم رو سرم هوار مـیشه .. وقتی به هر

چیزی فکـر می کنم تهـش میرسم به یـک بن بـست گـنده ..

با خودم میگـم مگه نگفـت : اَلَـیسَ اللَّهُ بِکافٍ عـَبدَهُ .. مگـه نگفت : تـا منو

داری غـم نـداشته باش بنـده ؟ مگـه نگفت : تـو تلاشتُ بکـن بقـیش با

مـن ؟ 

من نمیـدونم ته این راه چی میشـه ٬ من نمیـدونم میـشه یا نـه ٬ فقط بـهم

قـدرت بـده محکـم تر بایـستم ٬ محـکم تر ادامـه بـدم .. این قول مـا بود 

رفـیق . منـم که همیشه سست میشـم ٬ فکر می کـنم به تهش رسیـدم ..

امـا میدونم تـو اونقـدر رفیقی کـه .. یـا رفیقَ مـَن لا رَفیقَ لَهُ .. 

میدونـم رحـمتت رو ازم دریـغ نمی کنی .. میدونم دسـتم ُ بعد هر زمین 

خوردنم میگیری و بـلندم میکنی .. بلـندم کن .. بـلـندم کـن رفیـق تـرینـم ..۳

رفیق همیشگی ..

من چه جوری شکرت کنم ؟ چه جوری ازت ممنون باشم ! ممنونم که اینقد خوبی خدا (:

حلقه ایی بر گردنم افکنده دوست   می کشد هر جا که خاطر خواه اوست ♥

اره میام رفیق میآم راه های سخت ُ میام برای رسیدن به تو خدا ، میام چون تویی تنهآ 

دلیل آرامش روزآم . همه خوبیآی زندگیم از تو نشأت گرفته رفیق (:

ممنونم بخاطر همه چیزهایی که دارم و چیزهایی که ندارم (: من حتی نداشته ها رو 

دوست دارم . من هر چیزی رو که به تو ربط پیدا کنه رو دوست دارم (: 

تو از رگ گردن هم نزدیک تری و من اینُ حسش می کنم . ممنونم ازت بابت حسآی خوبم .

+ شکرت

+ الله هو الحافظُ و هو ارحم الراحمین (: 

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان