۱۲۲


تـو رفته ای

و جـای خالی ات

دیگر در خـانه جـا نمی شود ..

| بـابـایی |

۱۰۶

نـازنینا ما به نـاز تو جوانی داده ایم 

دیگر اکـنون با جوانـان ناز کن با ما چرا 


این همون بیتی بود ک‍ه تو بهم گفتی وقتی داشتم دنبال بیتی می گشتـم 

که با نـون شروع بشـه بـابـایی .. یـادمه با کت رو مبلت نشسته بـودی .. 


اونقـدر دلـم بـرات تنگ شـده کـه .." من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان