اینجآ از مورد علآقهای زندگیم مینویسم و ممکنه شامل هر چیزی بآشه (: 


. خدآمـْ

. صدای خیریچ خریچ برگآی پاییزی وقتی روشون رآه میری 

. همه ی چهارده نفر خانوادم

. خوآهرم

. فاطمه 

. بوسیدن دستآی فندوق خآنم

. بوی عطر مآمآنی 

. ژاکت بآبآیی

. کنار خاله بودن 

. نقاشیآی خواهرم 

. تمیز کردن عینک بابا 

. تلفنی حرف زدن بآ فاطمه 

. رانندگی

. اتاقم

. پاکنآم

. کتابآم

. آلبوم سکه هآم

. مدرسمون

. عکسآم

. حآنیه

. خآله

. پتوم 

. لیوآنام

. لپتآبم

. خنده هآی فاطمه

. مریمی

. بابایی بیـاد تو خوابم

. کفشآم

. کاردستیآم

. دایی

. کافی شاپآمون با فاطمه و حآنیه

. تولدآم

. مهیلآ

. خواب

.نسیم ( گیله دختر )

. خواب

. انگلیسی حرف زدن بآ نگین

. شبآیی که آتنا میمونه پیشم

. جنگل

. شنآ

. سوغآتیای خاله

. خونه ی خاله

. اصفهآن

. هنر

. رقصیدن

. گیلآن

. آهنگ خوندن بابا برام

. دور دور با مآشین

. همه ی وسایل اتاقم

. دوربین

. فاطمه ( بیدآر )

. سریال مورد علآقم

. شبآی پنج شنبه

. بیدار شدن صبح زود خونه ی مامانی

. خونه ی مامانیم

. صحیح کردن ورقه

. جورابآم

. بآشگام

. طراحی لبآس

. خنده هآی مامانـ

. دختر خاله ی فندوقَمـ

. بآرون

. پشت بومـ

. مـآه 

‌. تنهایی قدم زدن

. آبی آسمـونی 

. سفـید 

. تاب سـواری خونه ی مامانی

. پائولـو کوئیلـو