۱۹۹

اینجا اون نقطه ایی که میخواستم باشم نیست .. باید چیکار کنم ؟ نه راه پس دارم و نه راه پیش ..//

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان