۱۷۳

حسای بدم پر کشیده .. همه انرژی مثبتی دادن ، اما یهو وقتی حرف دانشگاه تهران میشه ، میگن توکه قبول نشدی .. بعد من میمیرم .. حسای بدم میاد سراغم .. هی میگم چرا نزدم غیرانتفاعیاشوو .. ازادشوو  .. نمیخوام غر بزنم .. نمیخوام حسای بدم بیشتر شه .. اما استرس دارم .. میترسم .. چهار سال چیز کمی نیست ..

هر روز صبح از خودم می پرسم : من همونی هستم که میخوام باشم ؟
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان