اخر من چگونه وصف چشمانی را برایتان بگویم که تا به حال

ندیده ام ، حتی نمیدانم قرار است چه رنگی باشد !!

امـا اگر روزی آمد که قرار شـد من هم عاشق چشمانه یاری

شوم . آن روز حتما از زیبایی چشمانش می گویم ،

از چشمانی می گویم که برایم می شود: امـید ، زندگی

چشمانی که  روشنایی چراغ دلم می شود ،

آن روز از چشمانی می گویم که دلم میخواهد انگشت

اشاره ام را رویشان بگذارم و اجازه دهم حرکت مردمکِ

در زیر پلکش دلم را قلقلک دهد .

آن روز از چشمانی می نویسم که نگاهش ضربان قلبم را

به هزار می برد . آن روز است که دلم میخواهد میان غم هایِ

زندگی چشمهایش برایم شادی بخرند .

آن روز است که دلم میخواهد میان هیاهویِ دنیا چشمهایش

برایم آرامش شوند . آن روز از چشمانی می نویسم که در

دلم جام جهانی به راه می اندازد.

آن روز است که دلم فقط و فقط نگاه او را میخواهد و بـس ./


+ به دعوت هانایِ عزیز (:

+ دعوت میکنم از : بلوط