۱۲۲


تـو رفته ای

و جـای خالی ات

دیگر در خـانه جـا نمی شود ..

| بـابـایی |

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان