خـوشبخت ترینی اگـر کل زندگیـت ُ صرف کاری کنی که دوسـداری .