۱۱۷

وقتـی عـده ایی برات مهم نیستن حرفـشون هم مثه خودشـون بی ارزشـه .

بهشـون نشون بـده که تو قوی تر از اونی هستـی که می بیـنن ..

ایـن یه تلنـگر بود یـاسمین ٬ یه تـلنگر محـکم ٬ بـرای اینکه محکم تر وایستی

و ادامـه بدی .. محـکم باش .

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان