این سومین بار بود تو یک سال که موهام ُ کوتاه کردم ..

این دف‍عه دیگه راضی َم ..