چـادر یـه عـادت دوسداشتنی ‌.. چون عـادت کردم مجبور شـدم به 

دوسداشـتنش .. ابتدایی بـودم سال پنجـم اسم دوستم زهرا بود یه دختر

قد بلـند و چادری .. ازش خیلی خوشم میومـد .. نمیدونم چـرا .. نمیدونم

چی شد تو مغـزم که تصمیم گرفتم چـادر بپوشم .. یاسمین یازده سالـه 

شروع کرد به پوشیدن چـادر .. و تشویق اطرافیـانش .. بزرگ شدم .. 

بزرگتر شـدم ..همه جا با چـادر .. خواست خودم بود و اتفاقا مطلوب هـم

بود برام .. تو مسافرتـا تو دورهمیآی خانوادگی سرم نمی کردم ‌.. فقط

بـیرون .. اما پارسـال بود که با خودم فکر کردم نمیخوام دیگه چادر بپوشم

.. دلایلش این بـود که من میخوام بدون چادر با حجاب باشم .. چادر 

زیباست درست ..اما نظرم عقـیدم برام خیلی مهم تـره .. عقیدم 

ایـنه که هر کس مطابق مـیل خودش باید عمل کنـه .. مطابق اعتقادی که

داره .. درست و غلط بودنش هم به خودش ربط داره .. با خانوادم 

مطرحش کردم و با یک نه خیلی جدی روبرو شدم .. برام قضیه جدی تر

شد .. که چرا ؟ جوابشون این بود که تو سالهای زیادی چادری بودی خیلی

تو چشم میای وقتی یکهو بخوای چادرتُ بندازی اونم زمانیکه دخترای

فامیل دارن تازه چادر سرشون می کنن .. / راستش خیلی اعصابم خورد

شد از این جواب .. من خودم هفت سال پیش با میلم چادر و انتخاب

کردم و الان باز با میلم میخوام کنارش بذارم کو اشکالِش ؟؟

من برای این موضوع بارها با خانوادم درگیر شدم و بحث کردم اما تهش

بایـد تسلیم میشدم چرا چون اصرار اونا و دلیل هایی که اصلا برام

منطقی نبود مجبورم میکرد به تسلیم .. 

تا اینکه امسال اروم اروم به گوششون رسوندم که برام ذره ایی مردم 

فامیل و .. مهم نیستن اگر برای شما مهمه که اون دیگه تقصیر من نیست

و من نمیخوام تاوان عقاید شما رو بدم .. چون دوستتون دارم و نمیخوام

ناراحتیتون رو ببینم دارین از این موضوع علیه من استفاده می کنید .

قرار شد بعد کنکور یک بحث اساسی کنیم .. اما من مامانم و راضی کردم

پیش پیش و حالا بابا مونـده و اگر به من بود الان کلکش و می کندم اما

نمیخوام بابا الان حساس شـه ..


. بذاریم دخترا خودشون انتخاب کنن و همیشه راه رو برای علایقشون 

باز بذاریم .. با بی حجابی موافق نیستم .. و با این هم موافق نیستم که

هر کی میخواد با حجاب باشه باید چادر بپوشـه .. پای خرافات و عقاید

مزخرف رو درباره ی حرف مردم رو قطع کنیم از زندگیآمون .. بنظرم 

تصمیمی که با فکر گرفته شه میتونه تصمیم خوبی بـاش‍ه و اینکه 

عقیـده ی هر کس برای خودش محـترمه و متیـن ../