تمـام نگرانی هایم ، تمام فکرهایم را تمآمِ تمـآمشان را در داخل یک جعبه ریخته ام و درش را محکم بسته ام .. 

حوالی َش کرده ام کنج کمد اتـاقم .. و حآلا حالا ها بسته می مانـد ..