| رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی |

خدایا سینه‌ام را گشایش بفرمـا و کارم را برایم آسان بگـردان .

پایان شب سـیه سپید اسـت .

دنیا هیچ وقـت روی یـه پاشـنه نمی گـرده .. مُحـکم ب‍اش ./