۱۰۶

نـازنینا ما به نـاز تو جوانی داده ایم 

دیگر اکـنون با جوانـان ناز کن با ما چرا 


این همون بیتی بود ک‍ه تو بهم گفتی وقتی داشتم دنبال بیتی می گشتـم 

که با نـون شروع بشـه بـابـایی .. یـادمه با کت رو مبلت نشسته بـودی .. 


اونقـدر دلـم بـرات تنگ شـده کـه ..هر روز صبح از خودم می پرسم : من همونی هستم که میخوام باشم ؟
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان