این حـقِ مـنه .‌. این رسیـدن برای مـنه .. مگه نه رفـیق ؟