خیلی وقته این جنگ و شروع کردم رفیق !

من این تغییر و میخوام .. محکم ایستادم .. به لطف تو .. شکرت (: