این طـلب در تـو گروگـان خداسـت

زان کـه هـر طـالب بـه مطلـوبی سـزاست 


#جنـاب_مولآنا