درسته دنیآ یه دندگی میکنه ..

ولی آدم یه بار زندگی میکنه ..

بخنــد ُ روش ُ کم کن ..

دنیـا رو تو آدم کن (: