مامان پاره کن ورقه هایی که صحبتاتُ توش نوشتی ، فقط یک کلوم بگو

و تمامـ .

بگو : ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی ، تو بمان و دگران وای به 

حال دگرانـ ..