برای ما دعا کنید .. برای ما کنکوریآ خیلی دعا کنید ../