امید .. پارسال از دستش دادم .. همین موقعه هآ بود ..

امسال فرق داره .. پای علاقم وسطِ .. من این رشته رو دوست دارم 

محکم تر از قبلمـ ..

من میرسم به همون چیزی که می خوام (: