چرا نمیشه با صحبت حل شه مشکلات ؟

چرا ادمآ اینقدر خودخواه ن ..

خستمـ .. متنفرمـ ..