۷۷

چرا نمیشه با صحبت حل شه مشکلات ؟

چرا ادمآ اینقدر خودخواه ن ..

خستمـ .. متنفرمـ ..

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان