یه جا خوندمـ : وظیفت اینه خودت باشی ..

تو تمام لحظاتی که میگذرونم سعی می کنم اینو رعایت کنمـ ٬ اینو 

فهمیدم هیچ وقت از این پشیمون نشدم که خودمـ باشم ..

میخوام همین یاسمینی که هستم باشم با همه ی خصوصیت هآمـ .. با 

تمام اخلاق هام و مهم نیست کی خوشش میاد و کی نه ..