خانواده از این مزخرف تر و داغون تر ندیدم ، اووف 

خجالت می کشم بگم اینا فامیلامن .. 

خدایا خدایادلم میخواد فریاد بزنم ، جیغ بزنم .. 

حالم دیگه داره بهم میخوره .. داغون ترین افتضاح ترین و پروووو ترین خانواده ی 

دنیان .. 

دیگه نمیخوام ببینمشون ، پروو های سواستفاده گرر .....