۶۷

نمیدونم این خصوصیتم از کجا اومد و چه جوری خصوصیت قر در کمر(:

تا اینکه :وقتی فیلم یک سالگیمی و نگاه میکردم در حال قر دادن و کم و

زیاد کردن اهنگا بودم . از بچگی در من نهادینه شده .

به این اعتقاد ندارم که رقص گناهِ ولی به این اعتقاد دارم که جلو نامحرم

گناه داره ٬ رقص حالمو خوب میکنه ٬ شادم میکنه وانرژیم و تخلیه میکنه 

و هر روز میرقصم و این باعث شده مامانمم و هر کی تو خانوادمه هم 

راهیم کنه . 

یادمه پارسال تو مدرسه طبق اجازه ی مدیرمون رفتیم تو سالن اهنگ

گذاشتیم و باندارو هم اوکی کردیم و همه معلما و ناظم و کادر مدرسه

و بچه ها زدیم رقصیدیم ( معمولا ۲۲ بهمن و نزدیک عید این برناممون

بود ) این یکی از دلایل مهمی بود که من عاشق مدرسم بودم .

بعدم که هر بار اهنگ میذاشتن زنگ تفریح کیمیا دستم و می کشید اون

وسط |: بعد همه چپ چپ نگام میکردن ( شاید بخاطر حجابم ِ

بود ) یعنی شاید که نه حتما ٬ درست حجاب دارم 

و رقصیدن هم یکی از خصوصیاتمه که دوست دارم و هر موقعه بخوام

میرقصم ٬ تنها هدفم حال خوبمه فقط ( خوش میگذره با رقص بهم )

خلاص (:

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان