۶۶

ساعت نزدیکاهای یازده بود که داشتم تک تک کلمات کتابم را به ذهنم

می سپاردم که تلفن زنگ خورد ٬ مامان بود و گفت : کدوم اهنگ گوشیم

رقص داره بگو میخوام برای بچه های کلاس بذارم ٬ که یکی از پشت

گوشی داد زد بهنام بانی بهنام بانی .

گفتم بهنام بانی نداریم شرمنده ٬ برو تو پلی لیستت اهنگات اخرین 

اهنگت رقص داره (:

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان