داوطلبین امسال کنکور یک میلیون و یازده هزار نفر و خورده ایی |:

خدا به داد هممون برسه ایشالله -_-