پسر عمه جان ( نوه جان سیزدهمی که ترتیب دخترا و پسرا رو بهم زدی و حالا شدیم

با تو شیش دختر و هفت پسر ) خوش اومدی و قدمت مبارکمون باشه (:

+ بعد نه ماه فکر کردن و نظر دادن هنوز اسمش مشخص نشده ((: 

+ میدونم که اومدی حال و هوای همه رو عوض کنی ، تویی که ناخواسته بودی مطمئنم

خواسته عزیز دل همه میشی کوچولوترین نوه ^_^