۳۶


زندگی دیگه .. بالا داره ... پایین داره .. شکست داره .. موفقیت داره ..

نه .. ناامیدی نداریمـ .. هیچ وقت ..

هر چی شد نا امیدی نداریمـ ..


" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان