زندگی دیگه .. بالا داره ... پایین داره .. شکست داره .. موفقیت داره ..

نه .. ناامیدی نداریمـ .. هیچ وقت ..

هر چی شد نا امیدی نداریمـ ..