بیدار جانمـ ( فاطمه ) از صمیمـ قلبمـ بهت تسلیت می گمـ .

امیدوارم دیگه هیچ وقت درد از دست دادن عزیزی رو تجربه نکنی ٬

چون واقعا وحشتناک سختهـ ٬ برات آرامش میخوامـ عزیزمـ .