۲۶

« مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَک وَ مَا الَّذِی فَقَدَ مَنْ وَجَدَک »

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان