گاهی اوقات شک می کنم به خودم و خوابامـ ٬ بعضیآش بدجوری به

حقیقت تبدیل میشهـ . گاهی می ترسم از خواب دیدن ٬ می ترسم ...