(:


"خدا با من است می گویند شعار است ، بگذار فکر کنند شعار است چه شعاری بهتر از این"


هر روز صبح از خودم می پرسم : من همونی هستم که میخوام باشم ؟
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان