(:


"خدا با من است می گویند شعار است ، بگذار فکر کنند شعار است چه شعاری بهتر از این"


ولی من گاهی شبا دلم میخواد خواب خدا رو ببینم ..
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان