" اللّهُم اشف کُلّ مریض "

" اللّهُم اشف کُلّ مریض "

" اونقدر مطمئنم خوبش می کنی که شک به دلم راهی پیدا نمی کنه "

+ توکل می کنم به تو که ارحم الراحمینمی (:


" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان