" اللّهُم اشف کُلّ مریض "

" اونقدر مطمئنم خوبش می کنی که شک به دلم راهی پیدا نمی کنه "

+ توکل می کنم به تو که ارحم الراحمینمی (: